REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj / Kespro
PL 1, 00016 KESKO
Sörnäistenkatu 2 A
00580 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Finér
PL 1, 00016 KESKO
Sörnäistenkatu 2 A
00580 Helsinki

Rekisterin nimi

Kespron asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kespron asiakasrekisteriä käytetään tilaustoimintoihin, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Kespronet-tilausjärjestelmän käyttämät asiakastiedot ylläpidetään Kespron asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: asiakasnumero, asiakastyyppi (luotollinen / käteinen), y-tunnus, yrityksen nimi / henkilön suku- ja etunimet, sähköposti, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka sekä muut ti-laustoimintaa ohjaavat tiedot, jotka siirtyvät Kespronet-tilausjärjestelmään.

Kespronet-tilausjärjestelmään ylläpidetään käyttäjätunnus ja salasana sekä asiakkaan puhelinnumero ja sähköposti.

K-RuokaPro verkkokaupan käyttämät asiakastiedot ylläpidetään Kespron asiakasrekisteriin. Asiakasrekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: asiakasnumero, asiakastyyppi, y-tunnus, yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköposti, toimitusosoite, postinumero, postitoimipaikka, asiakkaan tilaushistoria sekä muut tilaustoimintaa ohjaavat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta tai tämän edustajalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää henkilötietoja koskevan sääntelyn sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköisessä muodossa oleva aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä.