Käyttöehdot

Päivitetty viimeksi 1.12.2023

Yleistä

Kespron digitaaliset palvelut (jäljempänä Digitaaliset palvelut) on Kespron asiakasyrityksille (jäljempänä Asiakas) tarkoitettu palvelukokonaisuus.

Osa Digitaalisista palveluista voi olla maksullisia. Tällaisten maksullisten palveluiden (jäljempänä Maksulliset palvelut) käytöstä tehdään aina erillinen palvelusopimus Kespron ja Asiakkaan välillä.

Käyttämällä Digitaalisia palveluja hyväksyt nämä käyttöehdot (jäljempänä Käyttöehdot) ja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Kespro voi muuttaa Käyttöehtoja, joten kehotamme sinua tutustumaan niihin säännöllisesti. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Digitaalisten palveluiden käytöstä.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Kespron Digitaalisiin palveluihin. Digitaalisiin palveluihin kuuluvat tällä hetkellä seuraavat palvelut: • Kespro.com -verkkosivusto • Kespronet -verkkokauppa • Tarjooma -palvelu • Raportit -palvelu • Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelu (ks. erityisehdot)

Kespro kehittää Digitaalisia palveluja ja niiden sisältöä jatkuvasti. Kesprolla on oikeus muokata, lisätä tai poistaa Digitaalisia palveluja milloin tahansa. Kespro voi lisätä palveluihin lisäominaisuuksia, joihin voi liittyä erilliset käyttöehdot, jotka käyttäjän tulee hyväksyä.

Mikäli Kespron ja Asiakkaan välillä on tehty erillinen palvelusopimus tai erillisiä palvelusopimuksia, jotka sisältävät näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, sovelletaan kyseisen palvelusopimuksen ehtoja ensisijaisesti.

Tekijänoikeudet

Digitaalisten palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kesko Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet Digitaalisiin palveluihin ja niiden sisältöön, jollei näissä Käyttöehdoissa, Erityisehdoissa tai Digitaalisten palveluissa toisin mainita.

Digitaalisten palveluiden sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen sekä tietokantojen luominen digitaalisten palveluiden sisällöstä on kiellettyä ilman Kesko Oyj:n etukäteistä kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta näissä Käyttöehdoissa, Erityisehdoissa tai Digitaalisissa palveluissa erikseen mainittuja poikkeuksia sekä tilanteita joissa digitaalisella palvelulla on mahdollistettu datan tallentaminen.

Digitaalisissa palveluissa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit sekä muut immateriaalioikeudet ovat Kesko Oyj: tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta, eikä Asiakas saa käyttää niitä millään tavalla, ilman Keskon tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteistä kirjallista suostumusta pois lukien aineistot ja painokelpoiset logot, joita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuuvapaus

Digitaaliset palvelut toimitetaan sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kespro ei anna takuuta palveluissa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kespro ei takaa Digitaalisten palveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kespro ei vastaa Digitaalisten palveluiden saatavuudesta. Kespro pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia Digitaalisiin palveluihin.

Digitaalisissa palveluissa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille internetsivustoille. Tällaisille sivustoille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kesprolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa sellaisten sivustojen sisältöön, joihin Digitaalisista palveluista on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kespron toimesta ja joiden sisällöstä Kespro ei vastaa.

Kespro ei vastaa Digitaalisten palveluiden tai niistä saatujen tietojen käytön aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespro ei ole vastuussa Digitaalisissa palveluissa tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespron vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Uloskirjautuminen Kespron Digitaalisista palveluista tapahtuu järjestelmä- ja selainistuntokohtaisesti. Käyttäjä itse vastaa uloskirjautumisesta kaikista laite- ja selainkohtaisista kirjautumisista.

Aineiston lähettäminen Kesprolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Kespron palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai internetsivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Kesprolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Kespro ei ole vastuussa Digitaalisten palveluiden käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kespro voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston Digitaalisista palveluista.

Yksityisyyden suoja

Kespro noudattaa tietojen käsittelyssä tietosuojalakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Kespron internetsivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Kesprolle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Kesprolle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Kespron internetsivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla erilaisia teknisiä sovelluksia (mm. evästeitä), joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palveluista. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP-osoite eli mistä internetosoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Digitaalisten palvelujen kävijämääriä voidaan seurata Keskon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa Digitaalisten palvelujen toiminnallisuuteen.

Teknisiä tietoja

Digitaaliset palvelut toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada Digitaalisista palveluista kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript.

Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelua koskevat erityisehdot

Kespro antaa Asiakkaalle käyttöoikeuden Käyttöoikeuksien ylläpitopalveluun antamalla Asiakkaalle käyttäjätunnukset palveluun.

Käyttämällä Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelua käyttäjä hyväksyy Digitaalisia palveluja koskevien Käyttöehtojen lisäksi nämä erityisehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelun avulla Asiakas voi lisätä ja poistaa käyttöoikeuksia Kespron digitaalisiin palveluihin. Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelu on tarkoitettu vain Asiakkaan vastuutahoille tai heidän osoittamilleen henkilöille.

Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelussa Asiakkaan nimeämä henkilö (”Ylläpitäjä”) hallinnoi käyttöoikeuksia, jotka mahdollistavat Kespron Digitaalisten palveluiden käyttämisen. Käyttöoikeuksien ylläpitopalvelussa Ylläpitäjä voi lisätä käyttöoikeuksia muille Asiakkaan palveluksessa oleville henkilöille (”Käyttäjä”). Jokaiselle Käyttäjälle luodaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjä määrittää Käyttäjien käyttöoikeuden sisällön ja ylläpitää Käyttäjien käyttäjätunnuksia.

Ylläpitäjä on vastuussa käyttäjätunnuksien avaamisesta ja sulkemisesta Käyttäjien osalta. Ylläpitäjä vastaa siitä, että Käyttäjillä on tarvittavat valtuudet Digitaalisten palveluiden käyttämiseen, kuten tilausten tekemiseen. Asiakas vastaa kaikista niistä toimenpiteistä, jotka on tehty pääkäyttäjätunnusta tai Ylläpitäjän antamia käyttäjätunnuksia ja salasanaa käyttämällä. Kesprolla on oikeus vaatia, että Ylläpitäjä sekä Käyttäjät vaihtavat valitsemansa salasanat erikseen ilmoitettavin väliajoin.

Kesprolla on oikeus peruuttaa käyttöoikeus välittömästi, jos sitä on käytetty näiden ehtojen vastaisesti, käytöllä on vaarannettu tietoturvallisuutta tai jos Käyttäjän tunnuksia ei ole käytetty kolmeen (3) kuukauteen. Keskolla on oikeus olla myöntämättä käyttäjätunnuksia mistä syystä tahansa. Asiakkaan on ilmoitettava Ylläpitäjän vaihtumisesta asiakasvastaavalle sähköpostitse.